Aktuelt

Politiske rammer

Udgangspunktet for udvikling af grønne løsninger, eller rettere videreudviklingen, fordi der jo allerede er foregået temmelig meget de seneste 15-20 år, vil være de politiske rammer, der fremlægges i de kommende år, 2020 og fremefter.

I den forgangne tid fra 2012 og frem er støtten til etablering af solcelleanlæg blevet stadig mere udhulet, så den i dag (2019) er næsten ikke eksisterende. Der er ingen puljer med direkte støtte men dog en time-afregning så længe det vare. Timeafregningen betyder, at den egenproducerede strøm som benyttes indenfor en time er afgiftsfritaget, altså som del af Nettoafregningen. Al produceret strøm, som ikke er forbrugt indenfor en time, leveres til det offentlige net, med mindre der etableres batteriopsamling.

Der kan opnås en meget beskeden betaling for den strøm, som leveres til nettet. Salg af strøm til nettet skal aftales med en aftager af denne strøm, hvilket medfører en omkostning. Så ret beset er indtægten ved at sælge til nettet meget ringe, f.eks. 15 øre/kWh.

Nettoafregningen fritager egenproducenter af strøm (solcelleproduktion) helt eller delvis for at betale en række offentlige afgifter af den strøm som man selv producerer og forbruger. Der skal ansøges om forhåndstilsagn i forhold til Nettoafregning inden anlægget etableres, og om endelig afgørelse når anlægget er tilsluttet. Energistyrelsen modtager disse ansøgninger.

Det optimale solcelleanlæg

Som udgangspunkt skal et solcelleanlæg vurderes og etableres i forhold til en ejendoms interne forhold. Dvs ved at opnå en balance i mellem forbrug og en kommende produktion. Det fordrer en beregning i hvert enkelt tilfælde. Grundlæggende gælder det om at sikre et så ensartet forhold mellem forbrug og produktion som overhovedet muligt.

I denne proces spiller organisationen af el-systemet i ejendommen en væsentlig rolle. Det der er vigtigt er, at forbrugsomfanget og den samlede solcelleproduktion omsættes over samme måler. De fleste ejendomme har et utal af målere. Hver lejlighed sin måler, hver forretning sin måler og fælles strømforbrug til belysning, vaskeri, ventilation mv ofte et antal målere. Hvis alle disse målere erstattes med bimålere, opnås muligheden for at etablere en hovedmåler ud af huset, som samtidig er den måler hvorover solcelleproduktionen måles. Herved tilvejebringes den optimale udnyttelse af solcelle-produktionen og det bedst mulige økonomiske resultat. Abonnementet til el-selskabet bliver også en del lavere, da det så kun er et abonnement og ikke en hel række. Processen fordrer enighed og aftaleforhold i ejendommen.

Integrering af solceller

Igennem en længere årrække har integrering af solceller i bygningsoverflader, tage og facader, spillet en væsentlig rolle i beslutningsprocessen vedr. etablering af solceller. Det har givet sig udslag i forskellige løsninger både i produktudviklingen og i den fysiske indpasning i bygninger. Tage med røde tegl har været og er fortsat et helt selvstændigt problem. I sommeren 2019 er etableret et solcelletag i NV-kvarteret i Københavns Kommune i et miljø af røde tegltage, som der er mange af i dette område. De røde solcellepaneler har karakter af standardpaneler, er monokrystallinske men har indfarvet dækglas. De ligner ikke teglsten, og er heller ikke teglsten men el-producerende paneler. Med den røde farve falder panelerne imidlertid ind i det samlede billede af røde tagflader på en lidt tilbagetrukken måde, der bibringer solcelleinstallationen en vis anonymitet. Løsningen er godkendt og økonomisk støttet af Københavns Kommune samt af Realdania.

Solarplan har udarbejdet projektet og styret realiseringen til aflevering.

​Demosite på Teknologisk Institut

Vi har etableret en udstilling af forskellige solcelleløsninger, som giver et indtryk af markedets muligheder. Udstillingen udvikles løbende.

Du kan kontakte os på telefon 40 32 78 82 eller e-mail solarvent@solarplan.dk, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt

Solarplan ApS     •  CVR: 24226085      •     Hvidtjørnen 56     •      2791 Dragør   •      40 32 78 82​       •   ​solarvent@solarplan.dk